Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност описва вида на личните данни, които Фикосота в качеството си на администратор на лични данни събира за Вас, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и Вашите права по отношение на обработването на личните Ви данни. В политиката се описват и мерките за защита на личните данни, които се предприемат. Тази политика е изготвена съгласно принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на личните данни.

Основни понятия

“Лични данни” по смисъла на тази политика e всяка информация, чрез която физическо лице би могло да бъде идентифицирано, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

“Чувствителни лични данни“ са данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

„Администратор“ по смисъла на тази политика означава юридическо лице, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

“Обработване на лични данни” на Клиент е всяка операция с данни на клиента, в това число събиране, записване, структуриране, съхранение, промяна, употреба, разкриване на клиентска информация, извършване на справки, използване, пренасочване, съединяване, затваряне, заличаване или унищожаване на клиентски данни или няколко от гореизброените операции, независимо от начина, по който те се извършват или от използваните средства.

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Нарушение на сигурността на лични данни“ означава действие / обстоятелство, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които обикновено се събират и обработват чрез регистрация във връзка с участието Ви в нашите игри и томболи са следните:

- Име и фамилия
- Телефонен номер
- Електронна поща
- Адрес за доставка – само за печеливши

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

 • Вашето недвусмислено съгласие да обработваме личните Ви данни, изразено чрез доброволно попълване на регистрационната форма за участие в играта / томболата / продуктовата кампания.
 • Легитимният ни интерес да установяваме и упражняваме нашите права във връзка с потенциален или възникнал спор с Вас и да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.
 • Изпълнение на законово задължение Фикосота защитава събраните лични данни от необосновано използване и следи за тяхната обработка.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Вашите лични данни са ни необходими, за да можем:
- да Ви регистрираме за участие в игрите / томболите / продуктовите кампании и да Ви изпратим индивидуален специално генериран за играта код за участие;
- да се свържем с Вас, за да Ви уведомим, че печелите;
- да Ви изпратим наградата, ако сте сред печелившите
- да публикуваме Вашето име и индивидуалния код за участие на нашия сайт и Facebook профил с цел обявяване на печелившите и гарантиране на прозрачност и равнопоставеност на всички участващи лица.

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират. Също така бихме искали да подобряваме услугата, която Ви предоставяме, посредством получаването на информация от Ваша страна. За да постигнем тази цел, когато влизате в нашия сайт, ще бъдете помолени да предоставите или откажете да предоставите Вашето съгласие да запазваме бисквитки (cookies) на Вашето устройство.

Подробна информация може да намерите в Политиката за бисквитките.

Кой има достъп до Вашата информация?

Фикосота зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Фикосота да разкрие Ваши лични данни на трети страни. Трети страни, с които е възможно да споделяме информация са:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.
 • Външни консултанти във връзка с установяване или упражняване на права.
 • Маркетинг агенции
 • Доставчици, които предоставят куриерски услуги
 • Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за срока, който е необходим, за изпълнение на целите описани по-горе. Въпреки това, в случай на съдебен или друг вид спор, е възможно да запазим личните Ви данни в срок от 5 години след направеното запитване. Подробна информация относно периодите на съхранение може да намерите в Политиката за съхранение и унищожаване на документи Вашите права по отношение на личните Ви данни Вие имате контрол над Вашите лични данни, които споделяте с нас. Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от Фикосота лични данни:

 • да достъпите Вашите лични данни, които Фикосота обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас на privacy@ficosota.com. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване. За повече информация относно Вашите права може да се запознаете с нашата Политика за упражняване на права на субектите тук. Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем всички необходими стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че те се обработват по сигурен начин в нашите системи.

Фикосота поддържа подходящи административни, технически и организационни мерки, предназначени да спомогнат за опазването на сигурността и неприкосновеността на личните данни на уебсайт потребителите и да ги защитят от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неразрешено коригиране, разкриване или достъп, злоупотреба и всяка друга незаконна форма на обработка.

Фикосота поддържа сигурни компютърни системи, чрез които се обработват лични данни. Към нашите системи се прилагат адекватни контролни механизми за разделянето и управлението на данните.

За изпълнение на своите задължения за защита на личните Ви данни, Фикосота надлежно отчита достиженията на техническия прогрес. Ние провеждаме обучения на своите служители по отношение на политиките и процедурите за защита на личните данни, които да помогнат за запазването на информацията и ограничаване на достъпа до Вашите лични данни, само до онези наши служители, които имат нужда от достъп, за да изпълняват задълженията си. Приели сме процедури за ефективно разпознаване, докладване и разследване на нарушения на сигурността на личните данни. В случай на нарушение на сигурността на личните данни Дружеството ще предприеме незабавни действия по ограничаване ефекта на нарушението, както и по информиране на засегнатите субекти на данните и надзорния орган за защита на личните данни. Промени в настоящата политика Последно актуализирахме настоящата политика на 25/06/2018 г. В случай на последващи промени ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

Как да се свържете с нас?

В случай че настоящата политика не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно. Можете да го направите на следния адрес: За Фикосота: България, гр. Шумен, бул. "Мадара" № 48, ел. поща: privacy@ficosota.com Можете да се свържете и с нашетодлъжностното лице по защита на личните данни чрез следните координати: dpo@ficosota.com